• Piłka nożna
  Sport dla każdego
 • Basen
  Dla wielbicieli wody
 • Siłownia
  Rozwój kultury fizycznej
 • Sala gimnastyczna
  Trening zimą

Menu główne

 • Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu

Oferta obiektu sportowego

 

 

1.Zasady korzystania  z obiektów sportowych wchodzących w skład
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim :

                                   
A/ Stadion  wraz z zapleczem technicznym:
B/ Sala gimnastyczna
C/ Siłownia
D/Basen  + sauna
E/ Kort tenisowy

F/ Boisko do piłki plażowej 

 


            STADION  WRAZ  Z  ZAPLECZEM    TECHNICZNYM


I.    Przebywanie na terenie stadionu i zaplecza sanitarno-socjalnego i technicznego. 

      Na terenie stadionu wraz z przyległym do niego zapleczem mogą przebywać osoby, które:
A/.   Uzyskały zgodę właściciela obiektu .
B/. Grupy zorganizowane pod opieką nauczyciela lub trenera.
C/.  Inne osoby związane z utrzymaniem obiektu w należytym stanie technicznym.
D/.  Odnotowały w rejestrze godzinę wejścia i opuszczenia obiektu.

 


II.    Czas przebywania:


      Korzystający ze stadionu mogą przebywać w jego obrębie w godzinach określonych  
      harmonogramem lub indywidualnie ,doraźnie ustalonych z właścicielem obiektu.

 


III.    Cel przebywania:


       A/  Planowe zajęcia z wychowania fizycznego młodzieży
       B/.Grupy sportowe w ramach treningu
       C/.Osoby w ramach organizowanych uroczystości szkolnych lub okolicznościowych   
        uroczystości , festynów itp.

 

 

IV.Zabrania się:


        1.    Samowolnego przebywania na obiekcie stadionu.
        2.    Wchodzenia i przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków o działaniu                                                        psychotropowym.
        3.    Wprowadzać zwierzęta.
        4.    Palenia papierosów oraz używania otwartego ognia.
        5.    Zaśmiecać tereny obiektu i  pomieszczeń.
        6.    Dewastować budynki, tereny i wyposażenie obiektu.
        7.    Wnosić na teren obiektu niebezpieczne przedmioty, alkohol oraz napoje w szklanych opakowaniach.
        8.    Zakłócać ład i spokój w trakcie uczestniczenia w imprezach.
        9.    Żuć gumę , rozrzucać jej odpady po obiekcie lub przyklejać  je do wyposażenia
        10.    Na nawierzchni boiska zabrania się:
                a.    Składowania na płycie boiska materiałów

                b.    Wjazdu na płytę boiska i bieżnię pojazdów mechanicznych

                c.    Gry w golfa, pchania kulą, rzutu oszczepem, dyskiem biegania w kolcach, chodzenia w obuwiu na obcasach typu szpilki.

                d.    Używania obuwia sportowego z metalowymi kołkami

                e.    Używania otwartego ognia, fajerwerków spawania 

                f.    Czyszczenia murawy boiska przy użyciu szczotek drucianych lub nieautoryzowanych  środków chemicznych .

                g.    Samowolnego malowania linii na murawie boiska.

                h.    Obciążania płyty boiska naciskami przekraczającymi:

                        -    0.025 MPa  przy obciążeniu statycznym

                        -    0,25   MPa  przy obciążeniu dynamicznym  

                i.    Używania rozpylaczy wody o ciśnieniu powyżej 2 MPa

 

 

V.      Przebywający na obiekcie sportowym zobowiązani są do:


        j.    Stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu
        k.    Kulturalnego zachowania się .
        l.    Poszanowania mienia .
        m.    Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
        n.    Bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników obsługi lub służb porządkowych.
        o.     Bezzwłocznego zgłaszania pracownikom obsługi zauważonych usterek.

 


VI.    Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu :


        a. Mogą być nie wpuszczone na teren obiektu
        b. Usunięte z terenu obiektu przez służby porządkowe.

 


VII.    Odpowiedzialność materialna:


        W przypadku stwierdzenia spowodowania strat materialnych  w mieniu ,osoba która je spowodowała lub przyczyniła się do ich      powstania jest zobowiązana do usunięcia ich na własny koszt. W przypadku nie wykrycia sprawcy odpowiedzialność materialną ponosi osoba sprawująca opiekę nad przebywającymi na obiekcie lub jednostka , której do dyspozycji postawiono obiekt sportowy.
        

 

VIII.    Zabezpieczenie medyczne imprez:


                Za zabezpieczenie medyczne imprez odbywających się na obiekcie odpowiada organizator imprezy. 

        

 

IX.    Nieszczęśliwe wypadki w trakcie imprez:


        Organizator imprezy w przypadku zaistnienia wypadku, którego przyczyny leżą po stronie właściciela obiektu jest obowiązany do                 natychmiastowego powiadomienia zarządzającego obiektem i zabezpieczenia miejsca wypadku.REGULAMIN KORZYSTANIA  Z  BASENU  ORAZ  SAUNY ZST  W WODZISŁAWIU ŚL.


        1.    Z basenu kąpielowego oraz sauny mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Technicznych,
                 zespoły, osoby które zawarły umowę z dyrekcją szkoły lub  posiadają bilet wstępu.


        2.    Klasy, zespoły, osoby obowiązuje minutowy rozkład zajęć(zgodnie z harmonogramem)
                 Spóźnionych uczestników nie wpuszcza się na basen. Wejście na basen i wyjście z basenu

                odbywa się grupowo. Wejście do sauny odbywa się pojedynczo(max 8 osób)


        3.    Przebywanie na basenie dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela W-F, instruktora  lub
                osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć. Wejście do sauny dozwolone jest po wstępnym 

                uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia

        4.    Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia obecności przed i po zajęciach.

        5.    Stan bezpieczeństwa ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia.

        6.    Korzystających z basenu  i sauny obowiązuje następujący strój pływacki: kostium kąpielowy,
                czepek. Zaleca się posiadanie obuwia drewnianego lub gumowego (klapek).


        7.    Każdego uczestnika przed wejściem do basenu  i sauny obowiązuje dokładne umycie ciała. W tym celu należy posiadać                                              mydło i ręcznik. Czas korzystania z natrysków nie może przekroczyć 5 min przed wejściem do basenu i sauny  i 3                                                      minuty po wyjściu z basenu lub sauny.


        8.    Zabrania się uczestnikom przebywać na basenie  i w  saunie w butach, hałasować, biegać, skakać do wody, niszczyć                                      kwiatków.


        9.    Zobowiązuje się dorosłych wprowadzających dzieci do lat 10 do stałej opieki nad nimi.

        10.    Osoby (zespoły) obce znajdujące się na terenie basenu  lub saunie winne dostosować się do uwag  ratownika.

        11.     Całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody w sprzęcie i urządzeniach ponosi prowadzący zajęcia, który jest                                           zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń przed i po zajęciach.


        12.     Z basenu  i sauny nie mogą korzystać osoby z otwartymi ranami i chorobami skóry, pod     wpływem  alkoholu i środków o                                  durzających oraz z przeciwwskazaniami lekarskimi.


        13.     Wszystkie rzeczy wartościowe należy przekazać do depozytu (u prowadzącego). Za zaginięcie przedmiotów wartościowych                         kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.


        14.    O wszystkich innych sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor szkoły.
                                                                                                      REGULAMIN KORZYSTANIA  Z  SIŁOWNI  ZST  W  WODZISŁAWIU ŚL.


        1.Siłownia służy wyłącznie do zajęć z wychowania fizycznego i sportu,

        2.Przebywanie na siłowni dopuszczalne jest tylko za zgodą nauczyciela wychowania fizycznego, trenera ,instruktora(w jego                                 obecności  w stroju sportowym ,bez plecaka, torby itp.,)


        3.Liczebność grupy ćwiczących w siłowni nie może przekraczać 15 osób ,

        4.Sprzęt i urządzenia znajdujące się w siłowni mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

        5.Stan techniczny, przydatność urządzeń i sprzętu powinien być sprawdzony przed każdymi zajęciami,

        6.Używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,

        7.Osoby nie ćwiczące  nie przebywają w obrębie urządzeń i sprzętu,

        8.Prowadzący zajęcia powinien:
                 a) specjalną uwagę zwrócić na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność 

                        organizmu,

                 b) ćwiczenia przeprowadzać i dozować obciążenia z zastosowaniem bezpieczeństwa ćwiczących

                 c) ćwiczenia ze sztangą tylko przy udziale współćwiczącego lub prowadzącego zajęcia

                (asekuracja )

                 d) zwrócić uwagę ,że nie wolno zmieniać obciążenia podczas ćwiczeń

                 e) zwrócić uwagę ,że nie wolno przebywać innym uczestnikom zajęć w obrębie stanowiska

                       podczas ćwiczeń,

                  f) prowadzący zajęcia dzieli grupę ćwiczących na zespoły zgodne z ilością stanowisk


        9.Osoby dorosłe korzystające z siłowni zobowiązane są ćwiczyć w obecności drugiej osoby
             zachowując przy tym wszelkie środki bezpieczeństwa.

        10.Zabrania się korzystania z siłowni osobom pod wpływem alkoholu ,środków odurzających i  z przeciwwskazaniami lekarskimiREGULAMIN KORZYSTANIA  Z SALI  GIMNASTYCZNEJ   ZST  W  WODZISŁAWIU ŚL.

        1. Sala gimnastyczna przeznaczona jest wyłącznie do zajęć z wychowania fizycznego, przysposobienia sportowego i szkolnego                            koła sportowego  oraz zespoły, które zawarły umowę.


        2. Za stan sali ,sprzętu i urządzeń odpowiadają Dyrektor Szkoły oraz nauczyciel wychowania fizycznego.

        3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia

        4. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować stopień  trudności i intensywności ćwiczeń do aktywności, sprawności fizycznej i                             wydolności ćwiczeń


        5. Uczniowie uskarżających się na złe samopoczucie lub dolegliwości nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zwolnić z                                     wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby skierować do lekarza informując ich rodziców (opiekunów).


        6. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły .Opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczących.

        7. Urządzenia sportowe oraz sprzęt do ćwiczeń należy utrzymywać w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo ćwiczących                        .Drabinki ,bramki do gry oraz konstrukcje przytrzymujące tablice z koszem muszą być mocowane na stałe do podłoża.


        8. Stan techniczny urządzeń sportowych i sprzętu należy sprawdzać przed każdymi zajęciami.

        9. Wszystkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

        10. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie posługiwania się sprzętem sportowym.

        11. Każda klasa, czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład, porządek zarówno na sali jak i w szatni.

        12. Wszystkich ćwiczących obowiązuje  strój gimnastyczny.

        13. Na sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczące tylko w obecności nauczyciela.

        14. Jeżeli miejsce, które mają być przeprowadzane zajęcia  wychowania fizycznego a  stan znajdująch się w nim urządzeń lub                                 sprzętu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub                                     przerwać je wyprowadzając uczniów  z miejsca zagrożenia.  
REGULAMIN KORZYSTANIA  Z KORTU   ZST  W  WODZISŁAWIU ŚL.


        1.Z kortu mogą korzystać  uczniowie Zespołu Szkół Technicznych oraz osoby ,które wykupiły bilet lub karnet.

        2.Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania odpowiedniego stroju sportowego, obuwia z podeszwą                                            przystosowaną do gry na kortach ziemnych.


        3.Urządzenia,sprzęt,nawierzchnie należy  utrzymywać w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo użytkownika.

        4.W czasie korzystania z kortu wskazane jest w miarę potrzeby polewanie wodą nawierzchni kortów .

        5.Korzystający pobierają  klucz do kortu w budynku obiektu sportowego, I piętro pokój Nr 9

        6.Warunkiem korzystania z kortu jest wykupienie:  karnetu  na sezon lub  karnetu miesięcznego lub  biletu na 2 godziny.

        7.Po skończeniu gry użytkownicy  kortu zobowiązani są :(wąż do polewania nawierzchni ułożyć wzdłuż siatki kortu, ostatni                                      korzystający z kortu   winni opróżnić wózek do wyznaczania linii z wapna, zamieść nawierzchnię specjalnie                                                     przygotowanymi szczotami do kortu i pozostawienie kortu  w należytym porządku)Nie należy zabrudzać ławek                                               brudnym obuwiem ! Zdanie  klucza do pokoju  Nr 9.


        8.Osoby,które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia.

        9.Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych wprowadzania psów oraz  rowerów.REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ZST W WODZISŁAWIU ŚL.


 Wstęp na obiekt dozwolony jest tylko pod  opieką nauczyciela lub   osoby dorosłej.


        1. Boisko służy wyłącznie do gry w piłkę siatkową plażową.

        2. Z boiska można korzystać w dniach i godzinach otwarcia szkoły ,kompleksu sportowego lub po wcześniejszym uzgodnieniu z                                Wicedyrektorem Szkoły p. Czesławem Rychlikiem. 


        3. Z boiska mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz  osoby chętne  za  zgodą dyrekcji szkoły.

        4. Korzystający pobierają klucz do bramki na boisko w budynku szkoły(portiernia) w kompleksie sportowym(I piętro p.9.)za                                             okazaniem dokumentu tożsamości.


        5. Obowiązuje strój sportowy oraz piłki do gry w siatkówkę plażową.

        6. Urządzenia,sprzęt,nawierzchnię należy utrzymać w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo.

        7. Po skończeniu gry użytkownicy boiska zobowiązani są do pozostawienia porządku na obiekcie ,wyrównania nawierzchni,                                          zamknięcia bramki i zdania klucza .


        8.Osoby , które zniszczą  lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązani są do jego naprawy lub odkupienia.

Zabrania się:
                     - wchodzenie na boisko bez zgody  pracownika szkoły
                     - wchodzenie na boisko przez ogrodzenie
                     - granie  np.: w piłkę nożną
                     - spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek
                     - wprowadzanie psów i innych zwierząt
                     - zaśmiecanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych
                     - niszczenie mienia

   UWAGA! OBIEKT  JEST MONITOROWANY

                 Stwierdzenie, że z obiektu korzystają osoby nieupoważnione lub w celach innych
                 niż nakazuje regulamin będzie równoznaczna z zakazem wchodzenia na obiekt lub
                 zgłoszeniem organom ścigania