Statut

216

Uchwała nr XV/210  z dnia 20 grudnia 2007 roku
Zarządu Polskiego Zawiązku Piłki Nożnej
w sprawie boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie
Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim.

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN w związku z § 5 uchwały nr III/25 z dnia 30 września

2002 roku Zarządu PZPN w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających

sztuczną nawierzchnię uchwala się, co następuje:

 1. Na wniosek Śląskiego Związku Piłki Nożnej wyraża się zgodę na rozgrywanie zawodów piłki

nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych do IV ligi mężczyzn włącznie oraz

ekstraklasy, I i II ligi kobiet na boisku ze sztuczną nawierzchnią, znajdującym się przy ulicy

pszowskiej 92 w Wodzisławiu Śląskim, którego właścicielem jest powiat wodzisławski-Zespół Szkół Technicznych.

 1. Niniejsze uprawnienie nie oznacza przyznania danemu klubowi licencji na grę w określonej

klasie rozgrywkowej.

III.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Michał Listkiewicz

Załącznik

do uchwały Nr XIV/180/2007

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 20 grudnia 2007 roku

                                                                   STATUT

                                                             POWIATOWEGO

                                                           MŁODZIEŻOWEGO

                                                          OŚRODKA SPORTU

                                                  W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY ( T.J. DZ.U. Z 2004R. NR 256, POZ. 2572 Z PÓŹN. ZM.)

ROZPORZĄDZENIE MENIS W SPRAWIE RAMOWYCH STATUTÓW PLACÓWEK

PUBLICZNYCH ( DZ.U.2005, NR 52, POZ. 466 Z PÓŹN. ZM. )

 1. NAZWA PLACÓWKI
 • 1
 1. Nazwa placówki oświatowo – wychowawczej brzmi: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu

w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Placówka o której mowa w ust. 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu

Śląskim.

 1. Siedziba placówki mieści się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej.
 2. Nazwa placówki, o której mowa w ust. 1 jest używana w pełnym brzmieniu – Zespół Szkół

Technicznych w Wodzisławiu Śląskim – Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu.

 1. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu

w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Wodzisławski.
 1. CELE I ZADANIA PLACÓWKI
 • 2
 1. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu w Wodzisławiu Śląskim, zwany dalej Ośrodkiem, jest

placówką oświatowo-wychowawczą umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz

korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, o której mowa w art. 2 pkt

3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 256,

poz. 2572 z późn. zm.)

 1. Celem działalności Ośrodka jest:

1) popularyzacja kultury fizycznej wśród młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu

wodzisławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i słuchaczy szkół i placówek

prowadzonych przez Powiat Wodzisławski,

2) popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Powiatu

Wodzisławskiego,

3) umożliwianie rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży zamieszkałej na

terenie powiatu wodzisławskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i słuchaczy

szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wodzisławski,

4) rozwijanie współzawodnictwa sportowego młodzieży,

5) podnoszenie sprawności fizycznej i poziomu zdrowia mieszkańców powiatu poprzez

rozwijanie aktywności sportowej,

 1. Cele określone w ust. 1 Ośrodek będzie realizował przede wszystkim poprzez:

1) organizowanie form współzawodnictwa sportowego młodzieży,

2) umożliwienie mieszkańcom powiatu korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka,

3) organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych młodzieży,

4) organizowanie imprez sportowych,

5) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz klubami i

związkami sportowymi.

III. ORGANY PLACÓWKI. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW PLACÓWKI ORAZ SPOSÓB

ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 • 3
 1. Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor Ośrodka,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Wychowanków.

 1. Do kompetencji Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) organizowanie obsługi administracyjnej i finansowej Ośrodka,

3) sprawowanie opieki nad wychowankami Ośrodka,

4) wypełnianie obowiązków kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku

pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) określanie zasad korzystania z obiektów sportowych Ośrodka,

6) tworzenie warunków do realizacji zadań wymienionych w § 1 i § 2,

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenie

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.

 1. Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy Ośrodka, regulaminów i uchwalanie statutu Ośrodka,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów,

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego.

 1. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy:

1) opiniowanie organizacji pracy Ośrodka, w tym tygodniowego planu zajęć,

2) opiniowanie projektu planu finansowego,

3) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przydziału dodatkowych zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

 1. W Ośrodku działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej Samorządem.

1) Samorząd tworzą wychowankowie Ośrodka.

2) Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół

wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3) Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

4) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we

wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych

praw, takich jak:

 1. a) prawo do zapoznawania się z programem zajęć, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. b) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Współdziałanie organów placówki polega na:

1) wymianie informacji i zgłoszeniu postulatów również poprzez bezpośrednie kontakty

przedstawicieli organów placówki na ich wniosek, w miejscu i w czasie uzgodnionym

z Dyrektorem,

2) co najmniej raz w roku powinno dojść do spotkania organów placówki w trybie

uzgodnionym z Dyrektorem w celu oceny i skoordynowania działań.

 1. Sposób rozwiązywania sporów między organami:

1) konflikty pomiędzy Samorządem Wychowanków a Radą Pedagogiczną rozstrzyga

Dyrektor,

2) konflikty w których stroną jest Dyrektor rozstrzyga Śląski Kurator Oświaty lub Starosta

Wodzisławski w zależności od ustawowych kompetencji.

 1. Wynikłe pomiędzy organami placówki konflikty rozpatrywane i rozstrzygane będą na podstawie

pisemnego wniosku skierowanego przez zainteresowane strony do organu, w którego

kompetencji jest rozstrzygnięcie konfliktu.

 1. ORGANIZACJA PLACÓWKI
 • 4
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest grupa sportowa (lekkoatletyka /

piłka nożną/ inne).

 1. Tygodniowy wymiar zajęć grupy sportowej wynosi co najmniej 2 godziny tygodniowo.
 2. Godzina zajęć wynosi 45 minut.
 3. Organizacja grup, o których mowa w ust.1, kryteria tworzenia tych grup, ich liczbę oraz

liczebność uczestników zajęć ustala Dyrektor Ośrodka, po uzyskaniu zgody organu

prowadzącego, w ramach posiadanych środków finansowych.

 1. Ośrodek organizuje zajęcia grupy w okresie całego roku szkolnego.
 2. Godziny pracy Ośrodka corocznie ustala dyrektor Ośrodka w porozumieniu z właściwym do

spraw oświaty wydziałem Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Są one dostosowane do

potrzeb uczniów i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.

 1. Zajęcia grup sportowych odbywają się w dni robocze.
 2. Imprezy sportowe organizowane są również w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Ośrodek opracowuje własne programy, plany pracy i kalendarz imprez szkolnych.
 4. Współzawodnictwo sportowe młodzieży organizuje Dyrektor Ośrodka w porozumieniu ze

szkołami i placówkami biorącymi udział we współzawodnictwie oraz organami prowadzącymi

te szkoły i placówki i ustaleniu sposobu ponoszenia kosztów współzawodnictwa.

 1. Organizacja imprez sportowych odbywać się może na podstawie umów zawartych między

Ośrodkiem a podmiotem zainteresowanym przeprowadzeniem imprezy lub samodzielnie przez

Ośrodek.

 1. Ośrodek może udostępniać obiekty sportowe zorganizowanym grupom.
 2. Zasady udostępniania obiektów sportowych, o którym mowa w ust. 12 określi Dyrektor

w drodze Zarządzenia.

 1. Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego mogą indywidualnie korzystać z obiektów sportowych

Ośrodka w godzinach i na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem Ośrodka.

 1. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW OŚRODKA
 • 5
 1. Zajęcia z wychowankami Ośrodka prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego oraz inne

osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. W celu realizacji zadań Ośrodka mogą w nim być także zatrudniani trenerzy, instruktorzy,

opiekunowie oraz pracownicy administracyjni i obsługi.

 1. Do pracowników, o których mowa w ust. 2 stosuje się przepisy dotyczące pracowników

samorządowych.

 1. Ośrodek może zatrudniać także osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Nauczyciel prowadzi zajęcia z wychowankami i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy

oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

 1. Do zadań ogólnych nauczycieli Ośrodka należy:

1) prawidłowa organizacja zajęć,

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności i zainteresowań,

3) przestrzeganie dyscypliny pracy,

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji zajęć pozaszkolnych,

5) kierowanie się w swoich działaniach dobrem wychowanków, a także poszanowanie jego

godności osobistej.

 1. Do zadań szczegółowych nauczycieli należy:

1) całkowite i umiejętne wykorzystanie swojej wiedzy poprzez odpowiednie metody i formy

zajęć z wychowankami,

2) kształtowanie nawyków uprawiania sportu, dbanie o prawidłowy rozwój ciała oraz

nawyki higienicznego trybu życia,

3) kompleksowa opieka w czasie zajęć i zawodów sportowych,

4) współpraca z rodzicami, szkołą,

5) przygotowanie i przeprowadzenie zaplanowanych imprez masowych,

6) współdziałanie ze szkołami i nauczycielami wychowania fizycznego,

7) szeroka popularyzacja i rozpropagowanie organizowanych imprez.

 1. Liczbę etatów pracowniczych ustala Dyrektor Ośrodka w ramach posiadanych środków

finansowych, po uzyskaniu zgody właściwego do spraw oświaty wydziału Starostwa

Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

 1. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIAŁU DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAJĘCIACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ

 • 6
 1. Wychowankami Ośrodka mogą być dzieci i młodzież szkół z terenu Powiatu

Wodzisławskiego.

 1. Wychowankowie biorą udział w zajęciach w grupach sportowych w okresie roku szkolnego.
 2. W imprezach masowych uczestniczą dzieci i młodzież wytypowane przez szkoły, kluby lub

stowarzyszenia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Uczestnictwo we wszystkich formach zajęć sportowych organizowanych przez Ośrodek jest

dobrowolne.

 1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu przyjętego przez Dyrektora Ośrodka.

VII. ZASADY REKRUTACJI

 • 7
 1. Rekrutacja do Ośrodka odbywa się w miesiącach kwiecień – czerwiec poprzedzające kolejny

rok szkolny, według regulaminu rekrutacji.

 1. Regulamin rekrutacji określi Komisja Rekrutacyjna Ośrodka.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej Ośrodka należy podanie do publicznej wiadomości o terminie

i warunkach rekrutacji.

 1. Dzieci i młodzież do 18 roku życia chętne do uczestnictwa w zajęciach grupy sportowej

w Ośrodku składają w procesie rekrutacji aktualną informację od lekarza rodzinnego o stanie

zdrowia oraz pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zajęciach

organizowanych w Ośrodku.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI I MŁODZIEŻY

 • 8
 1. Wychowanek ma prawo do:

1) przestrzegania praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka,

2) właściwie zorganizowanych zajęć, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) opieki i warunków pobytu w placówce zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed

wszelakimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie

jego godności,

4) korzystania z opieki sprawowanej przez higienistkę,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności oraz talentów,

6) korzystania ze sprzętu sportowego,

7) wyrażania opinii dotyczących organizowanych zajęć,

8) reprezentowania ośrodka w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych imprezach

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

9) do odwołania się od nieprzestrzegania praw wychowanka według ustalonych zasad.

 1. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Ośrodka

zwłaszcza dotyczących:

1) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, pracowników Ośrodka

i innych osób,

2) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz wszechstronny rozwój,

3) dbałości o wspólne dobro, wyposażenie i sprzęt Ośrodka, ład i porządek,

4) zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny,

5) okazywania szacunku wszystkim pracownikom, dorosłym i kolegom,

6) naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody,

7) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

8) troszczenie się o mienie Ośrodka, jego estetyczny stan, staranie się o utrzymanie czystości

i porządku na terenie Ośrodka.

IX . TRYB SKŁADANIA SKARG

 • 9
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka, jego przedstawiciel ustawowy ma prawo złoŜyć

pisemną skargę u Dyrektora Ośrodka, który w ciągu miesiąca rozpatruje zasadność skargi.

 1. Od sposobu rozpoznania skargi przez Dyrektora przedstawiciel ustawowy wychowanka ma

prawo wnieść odwołanie do organu prowadzącego Ośrodek.

 1. RODZAJE NAGRÓD I KAR
 • 10
 1. Wychowanek może być wyróżniony lub nagrodzony za:

1) wzorową postawę,

2) systematyczny udział w zajęciach,

3) osiągnięcia w zawodach, turniejach , olimpiadach i innych formach rywalizacji,

4) inne sukcesy podnoszące prestiż Ośrodka i Powiatu Wodzisławskiego.

 1. Ośrodek honoruje wychowanka następującymi wyróżnieniami i nagrodami:

1) wyróżnieniem ustnym Dyrektora na forum grupy,

2) wyróżnieniem pisemnym dyrektora Ośrodka przesłanym do szkoły macierzystej wychowanka,

3) listem pochwalnym Dyrektora Ośrodka,

4) dyplomem uznania,

5) nagrodą rzeczową,

6) innymi wyróżnieniami i nagrodami ustalonymi przez władze oświatowe.

 1. O przyznaniu wyróżnienia lub nagrody decyduje Rada Pedagogiczna lub Dyrektor.
 1. Za nieprzestrzeganie zasad korzystania z obiektów sportowych wychowanek może być ukarany:

1) upomnieniem ustnym udzielonym przez prowadzącego zajęcia,

2) upomnieniem lub naganą ustną Dyrektora,

3) upomnieniem lub naganą dyrektora udzieloną publicznie wobec innych wychowanków,

4) czasowym zawieszeniem prawa wychowanka do udziału w zajęciach,

5) czasowym zawieszeniem do reprezentowania Ośrodka na zewnątrz,

6) skreśleniem wychowanka z listy uczestników w zajęciach pozalekcyjnych.

 1. Wychowanek może być skreślony z listy uczestników zajęć w przypadku:

1) wyczerpania wszelkich kar przewidzianych w statucie Ośrodka,

2) szczególnie rażącego naruszenia zasad bhp podczas zajęć w Ośrodku,

3) szkodliwego wpływu na społeczność Ośrodka,

4) chuligaństwa, rozboju, wandalizmu,

5) zażywania narkotyków na terenie Ośrodka oraz w czasie imprez organizowanych przez

Ośrodek,

6) handlu narkotykami,

7) naruszania porządku w miejscach publicznych udokumentowanego przez policję lub inne

służby.

 1. Skreślenia wychowanka z listy uczestników w zajęciach dokonuje Dyrektor Ośrodka na

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zapoznaniu się z udokumentowanymi działaniami

opiekuna grupy i po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.