Oferta

1.Zasady korzystania z obiektów sportowych wchodzących w skład
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim :

A/ Stadion wraz z zapleczem technicznym:
B/ Sala gimnastyczna
C/ Siłownia
D/Basen + sauna
E/ Kort tenisowy

F/ Boisko do piłki plażowej

STADION WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM

I. Przebywanie na terenie stadionu i zaplecza sanitarno-socjalnego i technicznego.

Na terenie stadionu wraz z przyległym do niego zapleczem mogą przebywać osoby, które:
A/. Uzyskały zgodę właściciela obiektu .
B/. Grupy zorganizowane pod opieką nauczyciela lub trenera.
C/. Inne osoby związane z utrzymaniem obiektu w należytym stanie technicznym.
D/. Odnotowały w rejestrze godzinę wejścia i opuszczenia obiektu.

II. Czas przebywania:

Korzystający ze stadionu mogą przebywać w jego obrębie w godzinach określonych
harmonogramem lub indywidualnie ,doraźnie ustalonych z właścicielem obiektu.

III. Cel przebywania:

A/ Planowe zajęcia z wychowania fizycznego młodzieży
B/.Grupy sportowe w ramach treningu
C/.Osoby w ramach organizowanych uroczystości szkolnych lub okolicznościowych
uroczystości , festynów itp.

IV.Zabrania się:

1. Samowolnego przebywania na obiekcie stadionu.
2. Wchodzenia i przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków o działaniu psychotropowym.
3. Wprowadzać zwierzęta.
4. Palenia papierosów oraz używania otwartego ognia.
5. Zaśmiecać tereny obiektu i pomieszczeń.
6. Dewastować budynki, tereny i wyposażenie obiektu.
7. Wnosić na teren obiektu niebezpieczne przedmioty, alkohol oraz napoje w szklanych opakowaniach.
8. Zakłócać ład i spokój w trakcie uczestniczenia w imprezach.
9. Żuć gumę , rozrzucać jej odpady po obiekcie lub przyklejać je do wyposażenia
10. Na nawierzchni boiska zabrania się:
a. Składowania na płycie boiska materiałów

b. Wjazdu na płytę boiska i bieżnię pojazdów mechanicznych

c. Gry w golfa, pchania kulą, rzutu oszczepem, dyskiem biegania w kolcach, chodzenia w obuwiu na obcasach typu szpilki.

d. Używania obuwia sportowego z metalowymi kołkami

e. Używania otwartego ognia, fajerwerków spawania

f. Czyszczenia murawy boiska przy użyciu szczotek drucianych lub nieautoryzowanych środków chemicznych .

g. Samowolnego malowania linii na murawie boiska.

h. Obciążania płyty boiska naciskami przekraczającymi:

– 0.025 MPa przy obciążeniu statycznym

– 0,25 MPa przy obciążeniu dynamicznym

i. Używania rozpylaczy wody o ciśnieniu powyżej 2 MPa

V. Przebywający na obiekcie sportowym zobowiązani są do:

j. Stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu
k. Kulturalnego zachowania się .
l. Poszanowania mienia .
m. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
n. Bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników obsługi lub służb porządkowych.
o. Bezzwłocznego zgłaszania pracownikom obsługi zauważonych usterek.

VI. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu :

a. Mogą być nie wpuszczone na teren obiektu
b. Usunięte z terenu obiektu przez służby porządkowe.

VII. Odpowiedzialność materialna:

W przypadku stwierdzenia spowodowania strat materialnych w mieniu ,osoba która je spowodowała lub przyczyniła się do ich powstania jest zobowiązana do usunięcia ich na własny koszt. W przypadku nie wykrycia sprawcy odpowiedzialność materialną ponosi osoba sprawująca opiekę nad przebywającymi na obiekcie lub jednostka , której do dyspozycji postawiono obiekt sportowy.

VIII. Zabezpieczenie medyczne imprez:

Za zabezpieczenie medyczne imprez odbywających się na obiekcie odpowiada organizator imprezy.

IX. Nieszczęśliwe wypadki w trakcie imprez:

Organizator imprezy w przypadku zaistnienia wypadku, którego przyczyny leżą po stronie właściciela obiektu jest obowiązany do natychmiastowego powiadomienia zarządzającego obiektem i zabezpieczenia miejsca wypadku.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU ORAZ SAUNY ZST W WODZISŁAWIU ŚL.

1. Z basenu kąpielowego oraz sauny mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Technicznych,
zespoły, osoby które zawarły umowę z dyrekcją szkoły lub posiadają bilet wstępu.

2. Klasy, zespoły, osoby obowiązuje minutowy rozkład zajęć(zgodnie z harmonogramem)
Spóźnionych uczestników nie wpuszcza się na basen. Wejście na basen i wyjście z basenu

odbywa się grupowo. Wejście do sauny odbywa się pojedynczo(max 8 osób)

3. Przebywanie na basenie dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela W-F, instruktora lub
osoby upoważnionej do prowadzenia zajęć. Wejście do sauny dozwolone jest po wstępnym

uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia

4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia obecności przed i po zajęciach.

5. Stan bezpieczeństwa ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia.

6. Korzystających z basenu i sauny obowiązuje następujący strój pływacki: kostium kąpielowy,
czepek. Zaleca się posiadanie obuwia drewnianego lub gumowego (klapek).

7. Każdego uczestnika przed wejściem do basenu i sauny obowiązuje dokładne umycie ciała. W tym celu należy posiadać mydło i ręcznik. Czas korzystania z natrysków nie może przekroczyć 5 min przed wejściem do basenu i sauny i 3 minuty po wyjściu z basenu lub sauny.

8. Zabrania się uczestnikom przebywać na basenie i w saunie w butach, hałasować, biegać, skakać do wody, niszczyć kwiatków.

9. Zobowiązuje się dorosłych wprowadzających dzieci do lat 10 do stałej opieki nad nimi.

10. Osoby (zespoły) obce znajdujące się na terenie basenu lub saunie winne dostosować się do uwag ratownika.

11. Całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody w sprzęcie i urządzeniach ponosi prowadzący zajęcia, który jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń przed i po zajęciach.

12. Z basenu i sauny nie mogą korzystać osoby z otwartymi ranami i chorobami skóry, pod wpływem alkoholu i środków o durzających oraz z przeciwwskazaniami lekarskimi.

13. Wszystkie rzeczy wartościowe należy przekazać do depozytu (u prowadzącego). Za zaginięcie przedmiotów wartościowych kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

14. O wszystkich innych sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor szkoły.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZST W WODZISŁAWIU ŚL.

1.Siłownia służy wyłącznie do zajęć z wychowania fizycznego i sportu,

2.Przebywanie na siłowni dopuszczalne jest tylko za zgodą nauczyciela wychowania fizycznego, trenera ,instruktora(w jego obecności w stroju sportowym ,bez plecaka, torby itp.,)

3.Liczebność grupy ćwiczących w siłowni nie może przekraczać 15 osób ,

4.Sprzęt i urządzenia znajdujące się w siłowni mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia,

5.Stan techniczny, przydatność urządzeń i sprzętu powinien być sprawdzony przed każdymi zajęciami,

6.Używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,

7.Osoby nie ćwiczące nie przebywają w obrębie urządzeń i sprzętu,

8.Prowadzący zajęcia powinien:
a) specjalną uwagę zwrócić na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność

organizmu,

b) ćwiczenia przeprowadzać i dozować obciążenia z zastosowaniem bezpieczeństwa ćwiczących

c) ćwiczenia ze sztangą tylko przy udziale współćwiczącego lub prowadzącego zajęcia

(asekuracja )

d) zwrócić uwagę ,że nie wolno zmieniać obciążenia podczas ćwiczeń

e) zwrócić uwagę ,że nie wolno przebywać innym uczestnikom zajęć w obrębie stanowiska

podczas ćwiczeń,

f) prowadzący zajęcia dzieli grupę ćwiczących na zespoły zgodne z ilością stanowisk

9.Osoby dorosłe korzystające z siłowni zobowiązane są ćwiczyć w obecności drugiej osoby
zachowując przy tym wszelkie środki bezpieczeństwa.

10.Zabrania się korzystania z siłowni osobom pod wpływem alkoholu ,środków odurzających i z przeciwwskazaniami lekarskimi

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ ZST W WODZISŁAWIU ŚL.

1. Sala gimnastyczna przeznaczona jest wyłącznie do zajęć z wychowania fizycznego, przysposobienia sportowego i szkolnego koła sportowego oraz zespoły, które zawarły umowę.

2. Za stan sali ,sprzętu i urządzeń odpowiadają Dyrektor Szkoły oraz nauczyciel wychowania fizycznego.

3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia

4. Nauczyciel zobowiązany jest dostosować stopień trudności i intensywności ćwiczeń do aktywności, sprawności fizycznej i wydolności ćwiczeń

5. Uczniowie uskarżających się na złe samopoczucie lub dolegliwości nauczyciel prowadzący zajęcia powinien zwolnić z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby skierować do lekarza informując ich rodziców (opiekunów).

6. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły .Opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczących.

7. Urządzenia sportowe oraz sprzęt do ćwiczeń należy utrzymywać w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo ćwiczących .Drabinki ,bramki do gry oraz konstrukcje przytrzymujące tablice z koszem muszą być mocowane na stałe do podłoża.

8. Stan techniczny urządzeń sportowych i sprzętu należy sprawdzać przed każdymi zajęciami.

9. Wszystkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

10. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie posługiwania się sprzętem sportowym.

11. Każda klasa, czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład, porządek zarówno na sali jak i w szatni.

12. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny.

13. Na sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczące tylko w obecności nauczyciela.

14. Jeżeli miejsce, które mają być przeprowadzane zajęcia wychowania fizycznego a stan znajdująch się w nim urządzeń lub sprzętu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTU ZST W WODZISŁAWIU ŚL.

1.Z kortu mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół Technicznych oraz osoby ,które wykupiły bilet lub karnet.

2.Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania odpowiedniego stroju sportowego, obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych.

3.Urządzenia,sprzęt,nawierzchnie należy utrzymywać w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo użytkownika.

4.W czasie korzystania z kortu wskazane jest w miarę potrzeby polewanie wodą nawierzchni kortów .

5.Korzystający pobierają klucz do kortu w budynku obiektu sportowego, I piętro pokój Nr 9

6.Warunkiem korzystania z kortu jest wykupienie: karnetu na sezon lub karnetu miesięcznego lub biletu na 2 godziny.

7.Po skończeniu gry użytkownicy kortu zobowiązani są :(wąż do polewania nawierzchni ułożyć wzdłuż siatki kortu, ostatni korzystający z kortu winni opróżnić wózek do wyznaczania linii z wapna, zamieść nawierzchnię specjalnie przygotowanymi szczotami do kortu i pozostawienie kortu w należytym porządku)Nie należy zabrudzać ławek brudnym obuwiem ! Zdanie klucza do pokoju Nr 9.

8.Osoby,które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia.

9.Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych wprowadzania psów oraz rowerów.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ZST W WODZISŁAWIU ŚL.

Wstęp na obiekt dozwolony jest tylko pod opieką nauczyciela lub osoby dorosłej.

1. Boisko służy wyłącznie do gry w piłkę siatkową plażową.

2. Z boiska można korzystać w dniach i godzinach otwarcia szkoły ,kompleksu sportowego lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Wicedyrektorem Szkoły p. Czesławem Rychlikiem.

3. Z boiska mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz osoby chętne za zgodą dyrekcji szkoły.

4. Korzystający pobierają klucz do bramki na boisko w budynku szkoły(portiernia) w kompleksie sportowym(I piętro p.9.)za okazaniem dokumentu tożsamości.

5. Obowiązuje strój sportowy oraz piłki do gry w siatkówkę plażową.

6. Urządzenia,sprzęt,nawierzchnię należy utrzymać w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo.

7. Po skończeniu gry użytkownicy boiska zobowiązani są do pozostawienia porządku na obiekcie ,wyrównania nawierzchni, zamknięcia bramki i zdania klucza .

8.Osoby , które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązani są do jego naprawy lub odkupienia.

Zabrania się:
– wchodzenie na boisko bez zgody pracownika szkoły
– wchodzenie na boisko przez ogrodzenie
– granie np.: w piłkę nożną
– spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek
– wprowadzanie psów i innych zwierząt
– zaśmiecanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych
– niszczenie mienia

UWAGA! OBIEKT JEST MONITOROWANY

Stwierdzenie, że z obiektu korzystają osoby nieupoważnione lub w celach innych
niż nakazuje regulamin będzie równoznaczna z zakazem wchodzenia na obiekt lub
zgłoszeniem organom ścigania